Nupaky máme rádi a při práci v zastupitelstvu se vždy snažíme zvážit ratio a emotio každé změny, kterou v naší obci provádíme.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem obyvatelům Nupak, kteří ve volbách hlasovali pro naši stranu – i těm, kteří nám dali jen část ze svých 9-ti hlasů.

Moc si toho vážíme a není to pro nás samozřejmost. Události, provázející letošní volby do zastupitelstva, jsou pro nás signálem, že je potřeba koncepci vedení obce změnit, chcete-li omladit, nebo přizpůsobit více dnešním trendům a přiblížit se více Vám, občanům.

Zastupitelstvo bude nyní „namíchané“, budeme sedět u jednoho stolu společně se dvěma zastupiteli z kandidátky Nupaky sobě. Jsme si jisti, že i přes různě vedenou volební kampaň najdeme společnou řeč tak, aby na tom profitovala obec a její obyvatelé.

O aktuálním dění a novinkách budete pravidelně informováni na webu nupaky.info a na Facebooku Obec Nupaky i nadále tak, jak jste si mohli nově zvyknout od letošního léta.

Vaši kandidáti za Nupaky – rozumem a citem

NUPAKY – rozumem a citem

V Nupakách žijí naše rodiny, přátelé, známí.
Je to místo, kde vychováváme své děti.
Myslíme na dobu kdy se z dětí stanou rodiče a v jakém stavu jim Nupaky předáme.
Veškeré změny provádíme s rozumem a citem.

Ve volebních programech z minulých let se objevovaly body, které můžete najíti v tomto programu. Chceme je zmínit opakovaně, aby se zdůraznila jejich důležitost a kontinuita směřování obce.

 

HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROZVOJ OBCE NUPAKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ LET 2018-2022

1)   S A M O S P R Á V A   A   I N F O R M A C E

FINANCOVÁNÍ

Za celých 28 let existence samostatných Nupak nepracoval starosta, ani žádný ze zastupitelů jako uvolněný. Všichni pracovali za odměnu stanovenou zákonem pro neuvolněné zastupitele, nikdy se nikomu neproplácely cestovní náhrady, ani žádné jiné náhrady. Přesto všichni vždy pracovali s plným nasazením.

Budoucí zastupitelstvo bude držet i nadále tuto cestu. Finanční prostředky takto ušetřené jsou značné a lze je použít na investice.

Obecnímu zastupitelstvu se dosud dařilo hospodařit bez úvěrů. Obec není zadlužena. Chceme pokračovat v této praxi i nadále a udržovat přebytkový rozpočet.

V minulých volebních programech byl bod nezvyšovat koeficient pro daň z nemovitosti. Toto zachováme i v následujícím volebním období.

Komerční zóna zajištuje trvalý zdroj příjmu pro plynulý rozvoj obce a tím jistotu vyrovnaných rozpočtů bez větších obtíží, pokud nenastane výrazné navýšení administrativních výdajů obce. Finanční prostředky, které zastupitelstvo získalo z komerční zóny, pokryjí mimo jiné většinu nákladů spojených s vybudováním Společenského centra Nupaky.

OBECNÍ SPRÁVA

Zastupitelé jsou voleni občany a jejich vědomosti a schopnosti nemohou sahat do všech odborných oblastí. Proto do rozhodování zastupitelstva zapojíme odborníky z řad občanů Nupak, kteří o to mají zájem.

Zřídíme komise, které budou zastupitelstvu předkládat návrhy pro další rozvoj obce a měly by mít na starosti i pořádání a organizování tematických společenských, kulturních a sportovních akcí. Zřízení komisí bude úkolem zastupitelstva bezprostředně po volbách.

Samozřejmostí je udržovat chod obecního úřadu, veřejná prostranství a mobiliář v dobrém stavu, průběžně doplňovat zeleň, opravovat chodníky a komunikace a rozšiřovat jejich síť – pokud to vlastnické poměry a legislativa dovolí.

INFORMACE

Zastupitelstvo si je vědomo své místy nedostatečné komunikace všeho dění v obci směrem k jejím občanům a proto jako jednu z hlavních priorit vnímáme vytvoření nových, funkčních a interaktivních webových stránek s jasnou a jednoduchou navigací ohledně obecních témat tak, aby se každý obyvatel Nupak mohl kdykoli sám aktivně informovat, klást dotazy nebo se on-line vyjadřovat k aktuálním tématům.

Začátkem roku 2019 vydáme knihu s názvem „Nupaky“, která bude průřezem minulostí a současností Nupak spolu s velkým množstvím fotografií.

 

2)   O B E C   P R O   V E Ř E J N O S T

TRVALÝ POBYT

V Nupakách evidujeme 1.347 obyvatel, kteří jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu. Zároveň zde žije i mnoho obyvatel, kteří tu přihlášeni nejsou. Obec proto přichází o peníze v rozpočtu – řádově jde o miliony korun ročně.

Zastupitelstvo plánuje motivovat občany k přihlášení k trvalému pobytu například společenskými akcemi pořádanými obcí pro přihlášené obyvatele s výhodami, dárkovými programy pro miminka a děti, rezidenčním parkováním apod. Budeme pokračovat ve vánočních dárcích pro seniory – v současnosti dáváme občanům starším 70 let poukaz na 2.500,- Kč do prodejny Albert jako vánoční dárek, věkovou hranici budeme snižovat. Růst obce z hlediska výstavby nových domů a bytových domů v nejbližších letech neplánujeme. Místo toho chceme soustředit naše síly na budování občanské vybavenosti pro současné obyvatele.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školce Klubíčko nebudeme zvyšovat, ale ani snižovat školné. Předškoláci – ať už nupačtí, nebo cizí – za předškolní docházku neplatí a veškeré náklady hradí obec.

Budeme pokračovat ve spolupráci s obcí Průhonice a podílet se na investičních a provozních nákladech školy a školky.  Aktuálně máme po kolaudaci nové školky rezervováno dalších 30 míst pro děti z Nupak.

Ve společenském centru plánujeme kurzy pro veřejnost a vznik pracovně-právní poradny např.  pro maminky, které se chtějí po mateřské a rodičovské dovolené vrátit do pracovního procesu.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PŘÍRODA, ODPADY

Rozšíříme zeleň v okolí obytné zóny a dokončíme výsadbu valů a zelené zóny. Vytvoříme klidovou zónu podél potoka v centru obce a zatraktivníme náves.

Ve spolupráci se sousedními obcemi propojíme stezku pro pěší a kola na trase Nupaky – Kuří – Voděrádky.

V Nupakách jsou desítky košů, vybavených i pytlíky na odkládání psích exkrementů. Bohužel někteří majitelé psů jsou bezohlední a chodníky a trávníky jsou stále znečištěné.

Nabídneme alternativu. Řešením je vybudování parkové oplocené plochy s herními prvky pro psy a lavičkami, kde může majitel psa vypustit na volno a nechat ho s dalšími psy volně běhat. Vhodný prostor je panelová cesta od závory podél areálu firmy CTP (Raben).

Už v našem minulém volebním programu byl bod nezvyšovat platbu za odvoz komunálního odpadu. Výše poplatku za likvidaci domovního odpadu se pro občany tedy nezvyšovala a ani v příštím volebním období se zvyšovat nebude. Obec bude odvoz odpadu dotovat.

Současná stanoviště na tříděný odpad nestačí počtu obyvatel v Nupakách. Najdeme další vhodná místa na umístění kontejnerů.

Obec bude dále pokračovat se společném využívání sběrného dvora v Dobřejovicích.

 

3)   D O P R A V A

HROMADNÁ DOPRAVA

Ve spolupráci s firmami v komerční zóně zavedeme a budeme se podílet na nákladech provozu přímé linky Nupaky – Opatov. V komerční zóně u křižovatky ulic Průběžná – Komerční nainstalujeme zastávku pro tuto linku.

Zvýšení dopravní obslužnosti firem v komerční zóně tak bude přínosem i pro obyvatele Nupak a povede k posílení místních dopravních spojů.

Zkapacitníme ranní spoje na Prahu tak, aby vyhovovaly zvýšenému počtu cestujících, zejména dětem, dojíždějícím do školy v Průhonicích.

DOPRAVA V OBCI

Už při prvních zadáních studie Silničního obchvatu kolem Prahy bylo jasné, že doprava v Nupakách bude strmě růst a bude nutné ji zásadně řešit.

Zastupitelstvu se podařilo do projektové dokumentace obchvatu Prahy prosadit už v roce 2012 základ pro obchvat obytné části Nupak.

Bohužel dokumentace pražského okruhu se projednává už zhruba 10 let a zastupitelstvo proto rozhodlo, že obchvat Nupak bude realizovat obec Nupaky sama. Se všemi vlastníky pozemků jsme uzavřeli dohody o budoucí smlouvě na odkup jejich pozemků.

Nechali jsme zpracovat a projednat dokumentaci pro územní řízení a na stavebním úřadě v Říčanech probíhá řízení pro vydání územního rozhodnutí. Dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Obchvat Nupak povede přes stávající komerční zónu protažením silnice dále směrem na Kuří a vyústí na státní silnici před lesem u Kuří. Auta přijíždějící od Říčan tedy odbočí za kuřským lesíkem doleva a celou obytnou část Nupak objedou komerční zónou.

Doprava na Komerční ulici je silnější a vyjíždění z ulice Nupacká na ulici Komerční bývá někdy nebezpečné. Zastupitelstvo proto nechalo v roce 2017 zpracovat studii proveditelnosti kruhového objezdu na této křižovatce a dohodlo s vlastníky pozemků pod budoucím kruhovým objezdem využití jejich pozemků pro stavbu tohoto objezdu.

V současné době proběhlo výškové a polohopisné zaměření lokality a začne se zpracovávat projekt pro územní řízení. Dokončení kruhového objezdu předpokládáme do konce roku 2019.

V podobné situaci je i křižovatka Průběžná – Komerční. Nainstalované retardéry jsou dočasné. V současné době upravujeme dopravní značení. Do křižovatky se bohužel kruhový objezd nevejde, projektanti hledají jiné účinné řešení. Předpokládáme, že řešením bude světly řízená křižovatka.

PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Při projektování nových zón bydlení v Nupakách požadovalo obecní zastupitelstvo vybudování alespoň dvou parkovacích míst na byt i na rodinný dům.

Bohužel stavební úřad v Říčanech rozhodl jinak a výsledkem je nedostatek parkovacích míst. A problém se s dorůstajícími dětmi bude zvětšovat.

Částečně jsme problém vyřešili v loňském a letošním roce zřízením dvou parkovišť – jednoho u hotelu a druhého v lokalitě jih – pravděpodobně to ale nebude stačit.

Zadali jsme proto studii obytné zóny, ze které by mělo být patrné, kde se dají umístit další parkovací stání.

Jako podporu pro přihlašování občanů k trvalému pobytu chceme zavést rezidenční parkování.

 

4)   B E Z P E Č N O S T

POLICEJNÍ SLUŽEBNA

Policejní oddělení jsme do Nupak přesunuli z Čestlic v roce 2008. I nadále udržíme služebnu Policie ČR v Nupakách.

KAMEROVÝ SYSTÉM

V posledních několika letech – a hlavně s přeměnou hotelu na ubytovnu – se začaly v Nupakách ozývat hlasy obyvatel, požadující zajištění větší bezpečnosti.

Po dlouhých diskusích a zkoumání variant se jako nejlepší řešení jeví vybudování kamerového systému. V první fázi bude vybudována základní kostra – kamery na vjezdech do obce a před hotelem. Centrála bude na obecním úřadě, data se budou nahrávat. Nebude zde žádný operátor – v případě, že bude třeba řešit trestnou činnost, oprávněná osoba může ze záznamu zjistit potřebné údaje. Realizace systému probíhá.

Dále jednáme s majitelem hotelu U Věže o změně využití nemovitosti.

BEZPEČNOST CHODCŮ

Po realizaci obchvatu Nupak a dle budoucí hustoty provozu přes centrum obce necháme vypracovat studii na případná další opatření ke zpomalení – zákaz průjezdu, odklonění dopravy, měření rychlosti, snížená rychlost, retardéry, semafory a podobně.

Chodníky u frekventovaných silnic upravíme tak, aby byly pro chodce bezpečnější (rozšíření chodníku, zábradlí a podobně).

V současné době jsme zatím realizovali přechod pro chodce u pizzerie, dále dle požadavků obyvatel retardéry v lokalitě Nupaky – jih, přechod pro chodce u zastávky Nupaky-školka a optické zpomalovací pruhy na příjezdu do obce ze směru Kuří. Na přechodu u zastávky Nupaky-školka zajistíme instalaci semaforu s tlačítkem pro bezpečný přechod.

Vybudujeme osvětlení chodníku od zastávky Nupaky – školka do Nupak, do Třešňovky, osvětlení chodníku mezi Společenským centrem Nupaky a ulicí Komerční, ve spolupráci s Komerční zónou Nupaky dokončíme i osvětlení celé Komerční ulice.

 

5)   V O L N Ý   Č A S

SPOLEČENSKÉ CENTRUM NUPAKY

S narůstajícím počtem obyvatel rostly a stále rostou požadavky na pořádání kulturních akcí. Navíc došlo bohužel k uzavření sálu v hotelu U věže, kde obec v minulosti kulturní akce pravidelně pořádala (například Mikulášská nadílka, divadýlka pro děti a podobně).

Proto zastupitelstvo v roce 2016 po provedení průzkumu mezi obyvateli rozhodlo o výstavbě Společenského centra Nupaky. Centrum by mělo být dle smlouvy s dodavatelem zkolaudováno do 30. dubna 2019.

Hned po volbách bude stát před zastupitelstvem zásadní úkol – zajistit jeho provozování tak, aby byly prostory domu využity na 100% a aby akce v něm pořádané na sebe plynule navazovaly a byly zaměřené na všechny zájmové a věkové skupiny obyvatel.

Zastupitelstvo má jasno v tom, jak dům ekonomicky a smysluplně provozovat. Mimo jiné plánuje v těchto prostorách pořádat pravidelné setkávání s občany a diskutovat aktuální i dlouhodobé potřeby a plány obyvatel Nupak. Rovněž počítáme také s možností využití prostor zájmovými sdruženími, spolky a občany Nupak pro jejich soukromé nebo obchodní akce.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ

Dětských hřišť je v Nupakách několik, čtyři jsou zaměřená na hry menších děti, dvě na míčové hry všech věkových skupin, ale pro dospívající děti zde hřiště chybí.

Obec Nupaky před časem koupila pozemek u zastávky Nupaky–školka a na něm má v úmyslu vybudovat hřiště umožňují jízdu kol v terénu, jízdu na bruslích a podobně. Součástí lokality bude i chodník zkracující cestu od zastávky Nupaky–školka do Třešňovky.

Plánujeme vybudovat další hřiště ve spodní části Třešňovky pro větší děti s prvky typu parkour, lezení v nízkých výškách.

Po dostavění obchvatu Nupak a při realizaci Pražského okruhu trasu podél staveb osázet fitness prvky, lavičkami a zelení. Vznikne zde i trasa pro bruslení o délce cca 2 kilometry.

Protihlukovou stěnu u dálnice směrem na Čestlice chceme ve spolupráci s ŘSD využít jako galerii pro street art umění. Jednání s ŘSD již probíhá jako reakce na výtvory vandalů na těchto plochách.

Průběžně budeme hřiště pro menší děti modernizovat – přízemní trampolína, velké zakryté pískoviště. Nejstarší dětské hřiště – pískové – částečně pokryjeme tartanovým povrchem.

Některá hřiště doplníme inteligentními lavičkami a volným Wifi signálem. Na všech hřištích zdůrazníme přísný zákaz vnášení a konzumace alkoholu a jiných návykových látek.

Pro děti plánujeme ke stávajícím akcím přidat další pravidelné akce a / nebo soutěže, jako například sportovní olympiádu, vědomostní soutěž a podobně.

KROUŽKY A SPOLKY

Pro život každé obce je důležité, aby se do něj zapojovaly všechny skupiny obyvatel, aby organizovaly společenské akce a pomáhaly zastupitelstvu s běžnou činností obce pro její obyvatele. Momentálně v Nupakách máme akce – Pálení čarodějnic, Dětský den, Mikulášská nadílka, Nupacké bruslení, HOP aréna, výlety pro seniory a podobné.

Od roku 2017 jsou v Nupakách dobrovolní hasiči, zastupitelstvo chce podporovat i vznik jiných spolků – například spolku zahrádkářů, pejskařů, seniorů, spolku přátel dobrého jídla nebo spolku sousedů, spolku skautů…

Nadále budeme spolupracovat a finančně podporovat dětské oddíly fotbalového klubu TJ Sokol Čestlice, které jsou hojně navštěvovány nupackými dětmi, ty pak kromě jiného mají také přednost při náboru do fotbalových přípravek, či klubu při velkém počtu zájemců.

Po zprovoznění Společenského centra Nupaky budeme rádi finančně i materiálně podporovat činnost a fungování dětských zájmových kroužků i kroužků pro dospělé.

Vážíme si toho, že jste celý program dočetli až do konce. Budeme rádi, když 5. a 6. října 2018 přijdete k volbám.

Vaši

Ing. Václav Řezáč, Pavel Chmelíček, JUDr. Jaroslav Hnát, Kateřina Málková, Ing. Roman Míka, František Mráz, Miroslav Kabeláč, Josef Vačkář a Lukáš Gilík