Vážení spoluobčané,

chceme Vám poděkovat za účast v komunálních volbách v Nupakách. Svými hlasy jste rozhodli o tom, kdo Nupaky povede v letech 2022-2026.

Ve volbách kandidovaly 4 strany, v zastupitelstvu budou zastoupeny 3. Aby mohlo zastupitelstvo dobře plnit své úkoly, budou se muset strany dohodnout na spolupráci a všechny přinést nějaký kompromis.

Volili jste naší stranu i pro dobře postavený volební program. Ubezpečujeme Vás, že volební program je pro nás závazný a během volebního období ho naplníme.

Děkujeme

Vaši kandidáti za Nupaky rozumem a citem

Vážení spoluobčané,

zítra 23. 9. 2022 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 8 do 14 hodin budete mít možnost rozhodnout o tom, kdo povede naše Nupaky po následující 4 roky.

Naše volební uskupení Vám vždy nabízelo reálně odvedenou práci, pravdu, za každým slovem a prohlášením jsme si stáli a stojíme. Stejně tak garantujeme, že volební program splníme.

Objektivně se kolem sebe rozhlédněte, zhodnoťte změny, které se v obci za poslední roky udály, znovu pečlivě prostudujte náš volební program i volební programy ostatních volebních uskupení.

A pak všichni přijďte k volbám a dejte hlasy těm, kterým věříte a od kterých očekáváte, že Vám svou prací důvěru vrátí.

Vaši kandidáti za Nupaky rozumem a citem

DALŠÍ ROZVOJ NUPAK MÁTE
VE SVÝCH RUKÁCH.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Jsme volební sdružení s tradicí, ale s novými členy, novými nápady, s chutí pracovat pro obec a řešit potřeby občanů Nupak.

Budeme pokračovat v úspěšných projektech, ale zároveň budeme přinášet nové nápady, tak aby odpovídaly moderní době, ve které žijeme. Zajistíme širokou informovanost spoluobčanů s jejich zapojením do rozhodování o zásadních otázkách obce.

Naše kandidátka:

 1. Ing. Václav Řezáč (65 let, soukromý zemědělec, zastupitel obce Nupaky)
 2. Kateřina Málková (46 let, výkonný ředitel obchodní společnosti, zastupitelka obce Nupaky)
 3. Ing. Tomáš Tůma (58 let, obchodní ředitel)
 4. Pavla Kučerová (50 let, produktový manažer)
 5. Marcel Berger (50 let, vývojář softwaru)
 6. Petr Šindelář (48 let, podnikatel)
 7. Matyáš Olmr (30 let, podnikatel)
 8. MgA. Lubomíra Ponížilová Koutová (45 let, moderátorka)
 9. Patrícia Baksayová (46 let, manažer prodeje)

VOLEBNÍ PROGRAM PRO OBDOBÍ LET 2022 – 2026

 1. SAMOSPRÁVA A INFORMACE
 2. OBEC PRO VEŘEJNOST
 3. DOPRAVA
 4. BEZPEČNOST
 5. VOLNÝ ČAS
 6. CO JE V PLÁNU

1) SAMOSPRÁVA A INFORMACE

Chceme nadále udržovat přebytkový rozpočet. Obec není zadlužena, hodnocení posledních let dle CRIF (Czech Credit Bureau) je vždy A nebo B+, tzn. téměř bez rizika.

Komerční zóna zajištuje trvalý zdroj příjmů pro plynulý rozvoj obce a tím jistotu vyrovnaných rozpočtů. Budeme pokračovat ve spolupráci s firmami v komerční zóně.

Nebudeme zvyšovat koeficient pro daň z nemovitosti.

I nadále budeme pro obec získávat další finanční prostředky formou dotací z vhodných dotačních programů. Důležitá bude spolupráce s firmami specializovanými na vyhledávání vhodných titulů, zpracování a podávání žádostí.

Do rozhodování zastupitelstva zapojíme odborníky z řad občanů Nupak, kteří o to mají zájem, a budou se chtít stát členy výborů.

Zlepšíme informovanost o plánovaných akcích, o hospodaření a dění v obci. V posledních dnech došlo ke spuštění nových webových stránek Obce Nupaky. Rozšíříme informovanost i prostřednictvím dalších sociálních sítích.

Budeme vyžadovat širokou diskusi veřejnosti, pokud by došlo ke snahám investorů o další zastavování orné půdy. V nadcházejícím volebním období nechceme rozšiřování obytných ploch v Nupakách nad plochy schválené v platném územním plánu.

2) OBEC PRO VEŘEJNOST

TRVALÝ POBYT
V Nupakách evidujeme cca 2 000 obyvatel, kteří jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu. Zároveň zde žije i mnoho obyvatel, kteří tu přihlášeni nejsou. Obec proto přichází o peníze v rozpočtu – řádově jde o miliony korun ročně.

Budeme motivovat občany k přihlášení k trvalému pobytu, aby obec získala více prostředků ze státního rozpočtu. Budeme zvýhodňovat trvale přihlášené občany, např. společenskými akcemi pořádanými obcí s výhodami pro přihlášené obyvatele, vítání občánků, vánoční dárek pro seniory navýšíme na 3 000,-Kč a podobně. Trvale hlášeným občanům budeme finančně přispívat na dopravu dětí do školky a školy, na školní docházku dětí přispějeme 500,-Kč ročně.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Budeme pokračovat ve spolupráci se školami, se kterými má obec v současnosti podepsanou smlouvu o zajištění školní docházky, tj. s obcemi Průhonice , Jesenice
a Praha 11, budeme pokračovat ve spolupráci s Čestlicemi. Ve všech školách se obec Nupaky podílí výraznými částkami na úhradě investičních i neinvestičních nákladů.

Ve školce Klubíčko zachováme stávající školkovné. Předškoláci za předškolní docházku neplatí a veškeré náklady hradí obec Nupaky. Za děti, které chodí do školek v sousedních obcích, obec hradí investiční a neinvestiční náklady a bude v tom i nadále pokračovat.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PŘÍRODA, ODPADY
Budeme stále rozšiřovat a udržovat zeleň v celém katastru, v okolí obytné zóny, valy mezi obytnou a komerční zónou dosázíme. Nebudeme zvyšovat platbu za odvoz směsného
komunálního odpadu.
Obec bude odvoz odpadu i nadále dotovat, naši obyvatelé za likvidaci odpadu platí nejméně v okolí.

Máme vytipovaná další vhodná místa na umístění kontejnerů na tříděný odpad, stávající stání zkapacitníme. Zachováme četnost svozu velkoobjemových kontejnerů 4x ročně, vzhledem k tomu, že kontejnery jsou vždy téměř plné, navýšíme počet kontejnerů na stanovištích.

Zachováme četnost svozu nebezpečného odpadu 2x ročně.

Od 1. 1. 2023 dojde ke změně organizace svozu bio odpadu. Tato povinnost přejde na obec Nupaky. Plánujeme zachovat stejný systém – nádoby na bio odpad má každý zájemce vlastní, svoz probíhá 1x za 14 dní. Platba bude probíhat stejným způsobem jako za smíšený
odpad, tzn. převodem na účet obce. Výše platby bude včas oznámena, obec ji bude dotovat částkou 900,-Kč na popelnici.

Na některá stanoviště tříděného odpadu doplníme nádoby na použité oleje a elektrozařízení.

Obec bude dále pokračovat ve společném využívání sběrného dvora v Dobřejovicích, zasadíme se o rozšíření jeho provozní doby i na sobotu.

Máme vytipovanou lokalitu v Nupakách kde vybudujeme a budeme provozovat vlastní sběrný dvůr tak, aby byl přístupný obyvatelům i o víkendech.

Obnovíme zpevněnou cestu v Třešňovce, celou louku zde nově urovnáme a osejeme.

3) DOPRAVA

HROMADNÁ DOPRAVA
Po mnoha letech jsme dokončili jednání s ROPIDem a autobusová linka 385 jezdí přímo z Průhonic na Opatov. Podařilo se nám přidat ještě jeden autobusový spoj – pro ranní dojíždění dětí do škol v Čestlicích a Průhonicích, zavedli jsme smluvní autobusovou linku do školy ve Zdiměřicích. Od začátku letošního školního roku tento autobus zajíždí i do škol v Jesenici. V tomto budeme pokračovat. Navíc intenzivně pracujeme na zkapacitnění a přidání spojů, kterými jezdí děti odpoledne ze škol v Průhonicích a Čestlicích zpět do Nupak.

DOPRAVA V OBCI
Už při prvních zadáních studie Silničního obchvatu kolem Prahy bylo jasné, že doprava v Nupakách bude strmě růst a bude nutné ji zásadně řešit. Zastupitelstvu se podařilo do projektové dokumentace obchvatu Prahy prosadit už v roce 2012 základ pro obchvat obytné části Nupak. Podporujeme všemi prostředky urychlenou dostavbu Pražského okruhu, protože z Nupak odvede tranzitní dopravu.

Stavebně jsme dokončili obchvat obytné části Nupak. Pro jeho zprovoznění je třeba provést změnu stavby před dokončením a hlavní silnici vést z Kuří do komerční zóny Nupaky a v Čestlicích změnit přednost v jízdě silnic u Hornbachu tak, aby hlavní vedla z komerční zóny Nupaky na kruhový objezd u dálnice.

Jednání dokončíme a obchvat zprovozníme.

Postavíme plánovaný kruhový objezd na křížení ulic Nupacká a Komerční. Projekt je připraven, problém, který stavbu pozdržel je cena přeložky optických kabelů, která přesahuje cenu výstavby objezdu.

Křižovatka Průběžná – Komerční je nebezpečná. Nainstalované retardéry na Komerční jsou dočasné. Do křižovatky se bohužel kruhový objezd nevejde, projektanti hledají jiné účinné řešení. Předpokládáme, že řešením bude světly řízená křižovatka.

Začali jsme s instalací zábradlí kolem komunikace v ulici Nupacká.

Opravíme silnici do Dobřejovic – „Myší díra“ pod dálnicí.

PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
Při projektování nových zón bydlení v Nupakách požadovalo obecní zastupitelstvo vybudování alespoň dvou parkovacích míst na byt i na rodinný dům. Bohužel stavební úřad v Říčanech rozhodl jinak a výsledkem je nedostatek parkovacích míst. A problém se s dorůstajícími dětmi bude zvětšovat.

Částečným řešením bylo vybudování několika dočasných parkovišť – jednoho pronajatého u hotelu U věže, druhého v lokalitě jih, další je proti Společenskému centru. Parkoviště u hotelu U věže končí 31. 12. 2022, další dvě jsou na soukromých pozemcích a mohou být též uzavřena.

Dokončíme studii parkování v obytných zónách v Nupakách a předložíme ji Vám, voličům, k široké diskusi a následně vybranou variantu parkování realizujeme.

Rádi bychom ale zdůraznili, že prioritou jsou pro nás zelené plochy a neradi bychom podporovali taková řešení, kde parkoviště pro automobily budou na úkor těchto zelených ploch.

4) BEZPEČNOST

POLICEJNÍ SLUŽEBNA
I nadále udržíme služebnu Policie ČR v Nupakách. Velkou výhodou jejího umístění je nízká kriminalita v Nupakách. Další výhodou je pak nájemné z obecních prostor plynoucí do obecního rozpočtu.

KAMEROVÝ SYSTÉM
Plánujeme další rozšíření kamerového systému na další místa v obci. V současnosti jsou kamery umístěny na všech vjezdech do obce, nedávno jsme je doplnili o další kamery na exponovaných místech. Kamerový systém pracuje se záznamem, v případě potřeby může Policie ČR do záznamu nahlížet. I díky tomuto kamerovému systému je obec Nupaky nejbezpečnější místo k bydlení v okolí.

BEZPEČNOST CHODCŮ
Snažíme se o maximální bezpečnost chodců. Vybudovali jsme přechod s tlačítkovým semaforem u zastávky Nupaky školka, přibude zde i radar měřící rychlost projíždějících vozidel s možností vyhodnocování množství a velikosti projíždějících aut. Další radar vznikl v ulici Komerční před křížením s ulicí Nupacká. I zde budeme sledovat počty projíždějících vozidel.

Po zprovoznění obchvatu obytné části Nupak necháme vypracovat studii na další opatření ke zpomalení aut, odklonění dopravy z obytné části Nupak.

Jako součást nového obchvatu obytné části Nupaky postavíme chodník ke kruhovému objezdu v komerční zóně a chodníky v celých Nupakách se tím propojí.
Připravujeme realizaci chodníku v ulici směrem na Benice. Stávající chodník by měl pokračovat až k pivovaru GWERN, u pizzerie vznikne nový přechod pro chodce a chodník bude po druhé straně pokračovat ke stávající travnaté cestě na Čestlice.

5) VOLNÝČAS

SPOLEČENSKÉ CENTRUM NUPAKY
V roce 2019 bylo uvedeno do provozu Společenské centru Nupaky.
A před zastupitelstvem byl velký úkol – zajistit jeho provozování tak, aby byly prostory domu využity na maximum, a aby akce v něm pořádané byly zaměřené na všechny zájmové a věkové skupiny obyvatel. Kvůli omezení související s COVID 19 se provoz celého centra na téměř 2 roky zastavil a přešel na nezbytnou pomoc obyvatelům. Budeme opět intenzivně pracovat na zlepšení služeb pro obyvatele v tomto centru.
Je třeba ještě více zvýšit povědomí o Společenském centru, zlepšit reklamu, intenzivněji spolupracovat s okolními obcemi a nabídnout centrum i jim k pořádání vlastních akcí. Další možností pro vhodné využití prostor SC je pořádání workshopů, firemních školení, kurzů, kroužků a podobně.

Jsme si vědomi, že společenské centrum není pro obec zdrojem zisku, je centrem pro kulturní vyžití obyvatel. Budeme i v budoucnu jeho činnost finančně podporovat.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ
Dětských hřišť je v Nupakách několik, čtyři jsou zaměřená na hry menších děti, dvě na míčové hry všech věkových skupin. Ve spodní části Třešňovky je dětské hřiště a provazová pyramida, přibyla zde sestava pro workout. Průběžně budeme všechna hřiště modernizovat, dojde i na částečné pokrytí pískového hřiště umělým povrchem.

Na všech hřištích zdůrazníme přísný zákaz vnášení a konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Budeme dohlížet na dodržování nočního klidu.

Vybudovali jsme pumptrack. Hřiště, které nám závidí celé okolí, sjíždí se sem milovníci kol z okolních obcí. Proto ho bylo potřeba doplnit parkovištěm, přístupovou cestu jsme zrevitalizovali, vysázeli nové keře a stromy. Kolem celého hřiště je veřejné osvětlení. Pořádáme zde kurzy jízdy na kolech pro děti s trvalým pobytem v Nupakách.

Naproti pumptracku plánujeme vybudovat nové multifunkční sportovní a odpočinkové centrum. Bude zde vyžití pro děti i dospělé, např. zabudovaná trampolína, plážové volejbalové hřiště, lezecká stěna, dětský lanový park. Pozemek zrevitalizujeme a centrum vybudujeme s pomocí dotačního programu.

Plánujeme ke stávajícím akcím přidat další pravidelné akce a soutěže, jako například sportovní olympiádu, vědomostní soutěže a podobně pro zvýšení fyzické aktivity a všeobecného povědomí dětí i dospělých. Kurz jízdy na kolech pro děti bude pokračovat.

Výraznou částí obyvatel jsou majitelé psů. Značná část rozpočtu obce jde na udržování čistoty po jejich mazlíčcích. I na jejich budoucnost myslíme. Nebudeme zvyšovat poplatky za psy, obnovíme zdarma základní očkování pro psy.

KROUŽKY A SPOLKY
Pro život každé obce je důležité, aby se do něj zapojovaly všechny skupiny obyvatel, aby organizovaly společenské akce a pomáhaly zastupitelstvu s běžnou činností obce. Chceme zachovat tradiční akce v obci – Pálení čarodějnic, Dětský den, Mikulášská nadílka, Nupacké bruslení, HOP aréna, výlety pro seniory, Setkání pod vánočním stromem, Pochod za martinským světlem, Drakiáda a podobné.
Novou tradici jsme zahájili budováním nupackého pěveckého sboru.
Od roku 2017 jsou v Nupakách dobrovolní hasiči. Zastupitelstvo, pokud bude zájem, chce podporovat i vznik jiných spolků – například spolku zahrádkářů, pejskařů, seniorů, spolku přátel dobrého jídla nebo spolku sousedů, spolku skautů…

Nadále budeme spolupracovat a finančně podporovat dětské oddíly fotbalového klubu TJ Sokol Čestlice a Fotbalový klub Dobřejovice, které jsou hojně navštěvovány nupackými dětmi.

Materiální i finanční podporu od nás dostanou naši spoluobčané, pořádající turnaje v nohejbale a florbale. Tyto sportovní akce mají díky svým organizátorům dlouhodobou tradici

6) CO JE V PLÁNU

MENU

Naši kandidáti:

Ing. Václav Řezáč – náš kandidát s číslem 1

Vážení spoluobčané, jmenuji se Václav Řezáč, je mi 65 let a v Nupakách bydlím od narození.

Po dokončení školy a absolvování povinné vojenské služby jsem až do roku 1990 pracoval jako technik v zemědělském podniku.

V roce 1990 jsem začal budovat soukromou zemědělskou farmu, dodnes se zemědělstvím zabývám, se mnou celá moje rodina.

V roce 1990 jsem byl jedním z iniciátorů osamocení Nupak od Čestlic. Na prvním zasedání nového zastupitelstva jsem byl zvolen starostou obce. Toto poslání jsem následně vykonával až do srpna 2021.

Nupaky se za tu dobu proměnily z obce o 90 obyvatelích a 25 domech, kde nebyla žádná infrastruktura, autobus zde projel 5x denně a veřejné osvětlení jsme museli kvůli financím v noci vypínat (bylo tu 10 lamp) v obec moderní, čistou, plně vybavenou, poskytující bydlení a prostor pro odpočinek možná až 3 000 lidem.

Zvykl jsem si, že jako starosta musím být obyvatelům k dispozice 24hodin denně, 7dní v týdnu. Většinou to bylo na úkor mé rodiny, mého podnikání, mého volného času.

Jen občas jsem si našel čas na svou zálibu – motorová vozidla, v poslední době s manželkou rádi cestujeme.

Do dalšího volebního období mohu Vám, voličům, nabídnout zkušenosti, operativní řešení všech problémů, své manažerské schopnosti. Je pro mne prioritou peníze v obecním rozpočtu investovat a ne je spotřebovávat. Volební program, který Vám předložíme, je pro mne závazný a po ukončení volebního období Vám, svým voličům, rád složím účet za jeho splnění.

Pavla Kučerová – naše kandidátka s číslem 4

Dobrý den, jmenuji se Pavla Kučerová, je mi 50 let. Vystudovala jsem střední ekonomickou školu, obor všeobecná ekonomika. Několik let jsem pracovala jako specialista pro export, nyní pracuji jako produktový manager ve velkoobchodní společnosti. V Nupakách bydlím 24 let. Mým největším koníčkem je běh a sport obecně. Od doby, kdy jsem se do Nupak přistěhovala, mě zajímá život v obci, byla jsem u zrodu prvních akcí pro děti, organizovala jsem 3 ročníky charitativního běhu. Toto přerušil covid, ale ráda bych znovu navázala na tuto tradici. Pokud bych byla zvolena do zastupitelstva, budu se snažit o to, aby v obci bylo dostatek kulturních, společenských a sportovních aktivit pro děti, ale také ostatní obyvatele a seniory.

Patrícia Baksayová – naše kandidátka s číslem 9

Dobrý den, jmenuji se Patricie Baksayová a v Nupakách žiji 11 let. Mým přáním je, aby zde měly moje děti dobré zázemí a příjemné prostředí k životu. Aktivně bych chtěla přispět ke zlepšení sociálních vztahů v Nupacké komunitě, k zajištění podmínek pro naše čtyřnohé kamarády a k otevřené a efektivní komunikaci se všemi spoluobyvateli.

Pracuji jako oblastní manažer, mojí předností je organizace a systém, komunikace a řešení krizových situací. Mám dvě děti. Jsem rodinný typ a volný čas trávím s rodinou a našimi zvířátky. Můj největší koníček je náš kůň. Pohled z koňského sedla je vždy z výšky a s nadhledem a ten bych si chtěla udržet i v práci pro naši obec Nupaky.

Kateřina Málková – naše kandidátka s číslem 2

Dobrý den, jmenuji se Kateřina Málková a je mi 46 let. Při studiu i po něm jsem pracovala v obchodním oddělení, v managementu a krátce také v exekutorské kanceláři.

V Nupakách žiji od roku 2010. Již dvě volební období jsem členem zastupitelstva. Momentálně se věnuji hlavně hospodaření obce jako předseda finančního výboru. Naším úkolem bylo také sestavování obecního rozpočtu. V případě mého zvolení bych se opět ráda věnovala finanční stránce obce.

Marcel Berger – náš kandidát s číslem 5

Dobrý den, jmenuji se Marcel Berger. Je mi 50 let.

Od roku 2003, kdy jsem se nastěhoval do Nupak, mám možnost sledovat, jak se naše obec vyvíjí, rozrůstá se a mění. Veškeré architektonické, společenské změny a záměry obce jsem se snažil zaznamenávat. Jednak proto, že fotografování a dokumentace je můj koníček. Měl jsem radost z prvotních změn. První chodníky, nové silnice, akce pro děti, hřiště, později mateřská škola, společenské centrum…. Nupaky mi přirostly k srdci a já cítím zodpovědnost za místo kde bydlím a žiji se svojí rodinou.

Mým profesním oborem je IT a díky mým dlouholetým zkušenostem jsem mohl obci, mateřské školce a společenskému centru podat pomocnou ruku při řešení problému v této oblasti.

Pokud se objeví nějaký problém, hledám vždy způsob, jak ho vyřešit. Důležitá je pro mě zpětná vazba.

Do budoucna chci, aby moje práce byla pro obec přínosem v oblasti digitální komunikaci a rozvoji IT infrastruktury. Budu se snažit, aby Nupaky byly moderní, bezpečnou a komunitní obcí pro všechny občany.

Matyáš Olmr – náš kandidát s číslem 7

Vážení spoluobčané, jmenuji se Matyáš Olmr,  je mi 30let a v Nupakách jsem odmalička.

Vystudoval jsem Management a průmysl na ČVUT a posléze Výrobu nábytku a dřevozpracující stroje na ČZU. Podnikám v nábytku, snažím se rozšířit rodinnou truhlářskou firmu. Vybavujeme zejména veřejné školní zařízení nábytkem a řešíme bytový interiér od návrhu po realizaci. Pro obec bych mohl být prospěšný zejména v oblasti infrastruktury, veřejných sportovních aktivit a vyžití. Snahou bude nakopnout veřejné dění v podobě tradičních i ojedinělých kulturních akcí, které by se za součinnosti obyvatel každoročně opakovaly. Ve volném čase se věnuji hlavně sportovním aktivitám od hor až po jachting, kolektivním sportům, cestování a kulturním akcím. Přál bych si, aby byly Nupaky to správnou vesnicí s tradicí a ohleduplností.

Ing. Tomáš Tůma – náš kandidát s číslem 3

Vážení spoluobčané Nupak, jmenuji se Tomáš Tůma, je mi 58 let a v Nupakách žiju od roku 2007. Po absolvování ČVUT – fakulty stavební jsem nejdříve působil jako stavbyvedoucí a později jsem přešel na post obchodního ředitele, a na této pozici pracuji dodnes. Nikdy jsem nepůsobil jako volený zástupce, ale život v naší obci mně nikdy nebyl úplně lhostejný, a proto jsem se po krátké úvaze rozhodl přijmout nabídku na kandidaturu zastupitele. Práce v zastupitelstvu obce dle mého názoru není úplně tak o pravicových či levicových ideologiích a tématech, ale o potřebách obce jak z hlediska běžného každodenního života, tak z hlediska přípravy a realizace jejího rozvoje. Proto v případě mého zvolení určitě nechci řešit, kdo vzešel z jaké kandidátky, ale posuzovat a podporovat návrhy z hlediska smysluplnosti, a také to, zda přinesou výhody a uspokojení našim spoluobčanům. Jsme dle průměrného věku obyvatel velmi mladou obcí a je jasné, že většina projektů pro veřejnost se bude orientovat právě na tuto skupinu, ale zároveň není možné zapomínat na naše spoluobčany – seniory, kterým bychom svojí činností měli zpříjemňovat podzim života a začleňovat je do společenského života obce. Už z důvodu mého vzdělání bych se rád věnoval v rámci budoucího zastupitelstva obecně technickému rozvoji obce v oblasti dopravy, komunikací, inženýrských sítí a údržbě obecního majetku.

Petr Šindelář – náš kandidát s číslem 6

Dobrý den, jmenuji se Petr Šindelář a je mi 48 let.  Jako rodilý  Břevnovák jsem se do Nupak přiženil v roce 2014 a od té doby tady žiju se svojí ženou. Pracuji jako živnostník v oboru dodávek a montáží hromosvodů. Hodnotově je pro mě vždy na prvním místě šťastná a spokojená rodina a jako bývalý aktivní sportovec se vždy snažím chovat fair play. Dalším mým životním krédem je smysl pro pořádek, a to jak v osobním, tak pracovním životě a zodpovědnost vůči svému okolí. V případě mého zvolení do obecního zastupitelstva bych se rád zabýval zejména pořádkem v obci a aktivně se podílel na společenských akcích pořádaných obcí.

MgA. Lubka Ponížilová – naše kandidátka s číslem 8

Dobrý den, jmenuji se Lubomíra Ponížilová Koutová, vystudovala jsem Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, ale osud mě zavál do médií, v kterých se pohybuji celý svůj profesní život.

Povoláním jsem moderátorka Frekvence 1, ve volném čase zahradnice a taekwondistka, ale především jsem maminka dvou dcer, které spolu s manželem vychováváme už 13 let v Nupakách.

Obci bych ráda pomohla s mediálním obrazem a to nejen směrem ven, ale i dovnitř. Během doby, co zde žiju, se mnoho věcí vybudovalo, opravilo, a celkově změnilo k lepšímu. Bylo by proto hezké, aby nás lidé vnímali jako obec, která myslí na všechny, od malých dětí až po seniory, obec, která se rozvíjí, a která má chuť být stále lepším a lepším místem pro život.

Má veřejná aktivita je aktuálně spojena s kroužkem taekwonda, kde pomáhám při práci s dětmi. Znají mě zejména rodiče, jejichž ratolesti často doprovázím na závody a soustředění po celé České republice.

Vše, co dělám, se snažím dělat naplno a v té nejlepší víře. A protože mě živí mluvený projev, vím, jak důležité v komunikaci je naslouchání, respekt a vstřícnost k druhým. Nebojím se ani kritiky, ale oceňuji především kritiku konstruktivní, nabízející i alternativní návrhy řešení. A na tom je v naší obci ještě třeba zapracovat.

MENU